Boyama Kitabı

Sizin için seçtiğimiz çizimleri boyayın eğlenin.

Okuma Testi

Ne kadar hızlı okuyabiliyorsunuz denemek için tıklayın.

İSLAMI’I İLK KABUL EDEN ZATLAR

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz kendisine peygam¬berlik verilince ilk önce çevresinde bulunan bazı zâtları özel olarak İslâm dinine davet buyurmuşlardı.

Bu daveti ilk önce Hazreti Hatice (ra) validemiz kabul edip, Müslüman olma şerefine ulaştı. Ondan sonra Kureyş kabilesinin büyüklerinden olan Ebubekir es-Sıddîk ile Peygamberimiz'in azatlısı olan Zeyd bin Harise (ra) ve Peygamberimiz'in Amcası Ebu Tâlib’in oğlu olup, henüz o sıralarda dokuz-on yaşlarında bulunan Hazreti Ali (ra) kabul ettiler. Biraz sonra da Hazreti Ebûbekir (ra)'in yol göstermesiyle" Osman bin Affân (ra), Abdurrahman bin Avf (ra), Sa'd bin ebî Vakkâs (ra)Zübeyr bin Avvâm (ra), Talha bin Ubeydullah (ra) Hazretleri Müslüman olmakla şereflendiler.

Şanı yüce olan Efendimiz, daha sonra insanları açık¬tan dine davet etmeye başlamış; herkese Allah'ın varlığını, birliğini ve büyüklüğünü anlatarak O'ndan başkasına tapılmamasını istemişti. Bir müddet sonra da Peygamber Efendimiz (sav)’in amcalarından Hazreti Hamza (ra) İslâmiyeti kabul etti. Bundan biraz sonra da Ömer bin Hattâb (ra) Müslüman olarak, İslâm dininin yayılması için çalıştı. Artık Müslümanların sayısı gün¬den güne artıyordu.

Peygamber Efendimiz (sav)'i görüp Müslüman olan zâtlara "Sahabe", "Ashab" denilir. Bunların tekili "Sahabî"dir.

Ashab-ı Kiram'ın en büyüklerinden olan Ebûbekir (ra),Ömer (ra), Osman (ra), Ali (ra) Hazretleri’ne; Hulafai Raşidin (dört halife) denir ki, bunlar Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’den sonra sırasıyla Halifelik ve devlet başkanlığı makamlarında bulunmuş¬lar, İslâm dinine pek çok hizmet etmişlerdir. Bu dört kişiyle birlikte Abdurrahman bin Avf (ra), Sa'd bin ebî Vakkâs (ra), Zübeyr bin Avvâm (ra),Talha bin Ubeydullah (ra), Sa'd • bin Zeyd (ra) ve Ebû Ubeyde bin Cerrâh (ra) Hazretleri'ne "Aşere-i Mübeşşere" (cennetle müjdelenen 10 kişi) denir ki, bu on zâtın cennete girecekleri kendi¬lerine bir Hadis-i Şerif’le müjdelenmiştir.