Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

İLK MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİKLERİ EZİYETLER, HABEŞİSTAN A GÖÇ ETMELERİ

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’i tasdik ederek İslâmiyet’i kabul eden Ashab-ı Kiram’dan birçokla¬rı bu uğurda pek çok eziyetler çekmiş, birçok maddî yoksulluklara katlanmış, dinleri uğrunda mallarını, canlarını fedadan çekinmemişlerdi.

Hatta bizzat şanı yüce Efendimiz dahi birçok eziyetlere maruz kalmış, hiçbir peygamberin görmediği eza ve cefaya uğra-yarak; bunlara sabır ve metanetle katlanmış, yüksek peygamberlik vazifesini harikulade bir şekilde azimle yerine getirmeye çalışmış, bu hususta hakkıyla başa¬rılı da olmuştur. Kölelerden ilk Müslüman olan kişi Bilal-i Habeşî (ra)' dir. Bu mübarek kişi Müslüman olduktan sonra görmediği eziyet kalmamış- tır. Allah’a ortak koşan müşrikler onun boynuna ip takmışlar, onu çocukların ellerine vererek sokaklarda kızgın kumların üzerinde dolaştırmışlar, kendisini bayılıncaya kadar dövmeye devam etmişlerdi. Fakat Hazreti Bilal (ra); Allah birdir, Allah bir” diye, dininde sağlamca duruyor ve bu eziyetlere katlanıyordu. Kendisini nihayet Hazreti Ebübekir (ra) satın alarak azat etmiştir (serbest bırakmıştır).

İslâmiyeti kabul eden kişilerden bir kısmı da gördükle¬ri eziyet yüzünden vatanlarını terk ederek Habeşistan'a hicret (göç) etmeye mecbur kalmışlardır. Şöyle ki; bundan evvel on bir erkek ile dört kadın sonra da seksen iki erkek ile yirmi kadın hicret etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in muhterem kızları Hazreti Rukiye (ra) ile kocası Hazreti Osman (ra) da bu ilk hicret edenler¬dendir. Habeşistan hükümdarı Necaşî hicret eden bu muhacirlere çok hürmet etmiş, onlara yer göstermiş, sonra da İslâmiyeti kabul etmişti. Bi'set-i Nebeviye'nin; yani Hazreti Muhammed (sav)’e peygamberlik verildiği¬nin yedinci senesinde Mekke-i Mükerreme'deki müş rikler Müslümanların günden güne artıp kuvvet bul¬duklarını görerek, eziyetlerini bir kat daha artırmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz (sav)'in mensup olduğu Haşimoğullarıyla alış verişi kesmişlerdi.

İhtiyaç içinde yaşamaları için, kendileriyle her türlü ilişkiyi kes¬mişlerdi, hatta bu hususta bir ahit¬name de yazıp Kâbe-i Muazzama'nın bir duvarına asmışlardı. Artık Haşimoğulların- dan olanlar; Müslüman olsunlar veya olmasınlar; ade¬ta mahsur, yani çevreleri kuşatılmış bir durumda, son derece büyük bir sıkıntılar içinde kalmışlardı. Geri ka¬lan Müslümanlar da gelip bu mahalde toplanmışlardı.

Fakatbu ahitnamenin başındaki (Bismike'llahümme) ibaresinden başka bütün yazılarını güvelerin yemiş ol¬duğunu Peygamber Efendimiz (sav) bir mucize olarak haber verdi. Gidip baktılar, müşrikler bu gerçeği anla¬yınca, biraz utandılar ve Haşimoğulları aleyhindeki it¬tifakları bozdular. Haşimoğulları da böylece geri kalan Müslümanlarla beraber bu kuşatılmışlıktan kurtulup bi¬raz olsun nefes aldılar.