Bulmacalar

Kolay, Zor keyifle çözeceğiniz bulmacalar için tıklayın.

Sesli Hikayeler

Hikayeleri okurken aynı zamanda dinleyebilirsiniz.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KABİLELERİ DİNE DAVETİ VE AKABE BEYATI

Mekke-i Mükerreme’deki müşrikler Ebû Tâlib’in ve¬fatından sonra Resül-i Ekrem (sav) Efendimiz'e daha fazla düşmanlık ve eziyet vermeye başladılar.

Peygamber Efendimiz (sav) her türlü eziyetlere kat¬lanarak, halkı İslâm dinine davet buyurdu. Her sene Hacc mevsiminde etraftan Mekke-i Mükerreme'ye gelen ve "Sûk-i Ukaz" denilen panayırda (meydanda) toplanan kabilelerle görüşüp, kendilerini Müslüman¬lığa davet buyurmakta idi. Bunlardan bir kısmının bu daveti kabul etmeleriyle, İslâmiyet Arap yarımadasında yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Mekke-i Mükerreme müşrikleri ise, bu yükselişin önünü almak için çalışıyor, Peygamber Efendimiz (sav) hakkında iftiralarda bulu¬nuyor, o mukaddes elçiye -hâşâ- kâhin, büyücü, deli, sihirbaz demeğe cüret ediyorlardı.

Peygamber Efendimiz (sav)'e peygamberlik verilişinin on birinci senesiydi (621). Resûl-i Ekrem (sav) Efendi¬miz yine Hac mevsiminde Kâbe’yi ziyarete gelen kabi¬leleri dine dâvet ediyordu. Medine-i Münevvere aha¬lisinden ve Hazrec kabilesinden bir cemaate Akabe denilen bir tepede rast geldi, kendilerine Müslümanlığı anlattı, Kur'an-ı Kerîm'in âyetlerinden bir miktar oku¬du. O muhterem cemaat da Müslümanlığın ne kadar yüksek bir din olduğunu anlayarak Resûlullah (sav)’ı tas- dik ettiler. Bir sene sonra bunlardan beş zât ile yine Medine-i Münevvere ahalisinden diğer yedi zât ge¬lip Akabe mahallinde Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz'le görüştüler. Bundan sonra Allahü Teâlâ (cc)’ya ortak koşmayacaklarına, hırsızlıkta, zinada bulunmayacakla¬rına, hiçbir kimseye iftira etmeyecekleri¬ne ve kız çocuklarını öldürmeyecekle¬rine dair Peygamber Efendimiz (sav)'e söz verdiler. İşte bu şartlarla yapılan ahde (sözleşmeye); "Birinci Akabe Bey'atı"(Akabe Sözleşmesi) denir.
Birinci Akabe Bey’atini yapan zâtlar Medine-i Münevvere'ye döndüler, ora-da İslâmiyeti yaymaya çalıştılar. Peygamber Efendimiz (sav)'e peygamberlik verilişinin on üçüncü senesinde Medine-i Münevvere'deki Evs ve Hazrec ka-bilesinden yetmiş üç erkek ile iki kadın yeniden geldiler. Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) de bunların arasındaydı. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizle Akabe mevkiinde görüştüler, İslâmiyet'i kabul ettiler ve Peygamber Efendimiz (sav)'i Medine-i Münevvere’ye dâvette bulundula ve Medine-i Münevvere’yi şereflendirdiği zaman onu kendi nefisleri gibi koruyacaklarına, emirlerine uyacaklarına, her türlü tehlike karşısında İslâm dinini savunmaya çalışacakla¬rına ve Müslümanların fakirlerine, zayıflarına yardımda bulunacaklarına dair yemin ederek söz verdiler. İşte bununla da İkinci Akabe Bey'ati (sözleşmesi) meydana gelmiştir (622).