Boyama Kitabı

Sizin için seçtiğimiz çizimleri boyayın eğlenin.

Okuma Testi

Ne kadar hızlı okuyabiliyorsunuz denemek için tıklayın.

PEYGAMBERLİK GELİYOR

Hazreti Muhammed (sav) Efendimiz, çocukluk çağ¬larından beri olağanüstü bir üstünlük ve temiz hayat içinde yaşamıştı.

Mensup olduğu toplumun kötü adet ve davranışlarından tamamen uzak kalmıştı. Onun mü¬barek kalbine bütün iman ve irfanı bizzat Hak Teâlâ Hazretleri bir feyiz olarak yerleştirecekti.

O tam bir günahsızlık içinde kırk yaşlarına yaklaşmış bulunuyordu. Bu sıralarda gözlerine melekler görünür, kendisine karşı;

Ey Muhammed!” diye hafiften seslenilirdi. Kendisine taşlardan, ağaçlardan selâm sesleri gelirdi. Aklı, zekâsı, maddî ve mânevî sağlık ve olgunluğu fevkalâde mükemmeldi .

Hazreti Muhammed (sav) Efendimiz tam kırk yaş¬larına girince; peygamberlik şerefine ulaştı. Şöyle ki; âlemin kendisiyle övündüğü Efendimiz Mekke-i Mükerreme halkından bazı büyüklerin adetlerinde oldu¬ğu gibi, kırk yaşlarına yakın senede bir ay kadar gider, Hira dağında bir mağarada eğleşir, orada Allahü Teafâ (cc)'nın kudretini, büyüklüğünü tefekkür ederek dü¬şüncelere dalar ve oradan geçen yolculara yiyecek ve içecek verirdi. Tam kırk yaşlarına girince ilk önce altı ay kadar rüyasında gördüğü şeyler; birer sabah aydın¬lığı gibi açık bir şekilde meydana çıkardı. Bu durum peygamberliğin bir başlangıcı idi. Şânı yüce olan Alla¬hü Teâlâ (cc)'nın vahyini, yani kendisine vereceği emirleri, indireceği Kur’an-ı
Kerîm’in âyetlerini güzelce kavrayabilmesi için, bir alış¬tırma demekti. Bu altı aydan sonra yine Hira mağarasın¬da iken 610 yılının Ramazan Ayının 27. gecesi, Cibril-i Emin (Cebrail (as)) geldi. İkra sure-i celilesinin ilk âyetini
getirdi ve kendisini peygamberlikle müjdeledi.

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz Kur'an-ı Kerîm'in nâzil olmaya başlaması suretiyle meydana çıkan İlâhî vahyin heybetinden dolayı titremiş, kim bilir ne büyük mânevî zevkler, heyecanlar içinde kalmıştı. Hemen muhterem eşi Hazreti Hatice validemiz (ra)'in yanına dönerek durumu anlatmış, artık peygamberliğe ulaştığı gerçeği ortaya çık¬mıştı.

Bundan sonra bir müddet vahiy kesildi, apaçık Kur'an-ı Kerîm'in âyetleri inmedi. Bir rivayete göre bu zaman, üç sene kadardır. Bundan sonra Cebrail (as) tekrar göründü ve Kur'an-ı Kerîm âyetlerini getirmeye başladı. Hazreti Muhammed (sav) de gerek kendi kavmini ve gerekse şâir bü¬tün insanları Hak dine davet etmekle emredilmiş oldu.